Qt-QSplashScreen启动画面(版权页)

1. 由于启动画面通常在程序初始化时间较长的情况下出现,所以在主窗口程序中看情况调用Sleep(),使主窗口程序在初始化时休眠几秒

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication a(argc, argv);
  QPixmap pixmap("Qt.png"); //启动图片
  QSplashScreen splash(pixmap); 
  splash.show(); //显示启动画面
  a.processEvents(); //使程序在显示启动画面的同时仍能相应鼠标等其他事件
  MianWindow w;
  w.show();
  splash.finish(&w); //在主窗体初始化完成之后,结束启动画面
  return a.exec();
}

 

上一篇:Shiro快速开始


下一篇:Shiro——SecurityManager家族成员