Shiro快速开始

Shiro快速开始

 

功能:

 Shiro快速开始

 

 

 Shiro快速开始

 

 

 

 Shiro快速开始

 

 

 shiro/log4j2.xml at main · apache/shiro · GitHub      shiro Github地址

步骤:

 1、导入shiro,日志依赖

Shiro快速开始

 

 

 

 2、配置日志、shiro.ini配置文件

Shiro快速开始

 

 

 

Shiro快速开始

 

 

 复制quickstart

官方之前给的依赖会有test只会用在测试的时候   默认匹配的commons-logging

Shiro快速开始

 

 Shiro快速开始

 

 需要引入commons-logging依赖

 

核心:

 

 Shiro快速开始

 

  Shiro快速开始

 

  Shiro快速开始

 

  Shiro快速开始

 

  Shiro快速开始

 

  Shiro快速开始

 

  Shiro快速开始

 

上一篇:【Chromium中文文档】插件架构


下一篇:Qt-QSplashScreen启动画面(版权页)